Sidney
作为卑诗省的省会城市,维多利亚具有闻名世界的古代建筑、美轮美奂的花园,富丽壮观的西海岸美景,并常年拥有加拿大的温和气候。维多利亚吸引着渴望安全友好街区的年轻人,寻求积极退休生活的老年人,以及进入高等学府的学生们,它被大家赞誉为温和的岛屿之家。

Sidney Area Map

最新的房子

$920,000
15

9710 Fifth St,
Sidney

$880,000
19

9708 Fifth St,
Sidney

$900,000
18

9706 Fifth St,
Sidney

$940,000
16

9704 Fifth St,
Sidney

最新房地产信息列表

首页/卑诗省/大维多利亚/Sidney